Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in f787 enz* voorgevallen» 23,

dat voyoF onze Stadhouder en Raaden voornoemd, 3, kiezen zullen twee Burgemeesteren en zeven s, Schepenen; -— ende of het gebeurde dat wy off „ onzen Stadhouder, ende Raaden van Bolland, —• „ niet eo koren binnen der vier dagen, — zoo zul3, len als dan de eerfte twee —»• Burgemeesters, en „ zeven genoemde tot Schepenen dat jaar lang Sche» ,, penen wezen."

Op dezelfde wyze word de Electie der Burgemeesteren en Schepenen gereferveerd aan ons o» onzen Stedehouder ende Raaden van Holland, in de Brieven van Philips, Koning van Kastilien &c. van den 8 December 1483, en van Keizer Karel van den 8 April 1518 en ij November 1524, terwyl in die zelfde laatstgemelde Brief gerequireerd word, de Nominatie ter vervulling van vaceerende Vroedfchapsplaatfen, binnen zes weeken te zenden aan ons of onzen Stadhouder van Holland in der tyd wezende, zonder byvoeging van de Raaden of de Luiden van onze Raaden in Holland. —-» Welke zeer opmerkelyke distinctie mede geobferveerd is., in het bovengemelde Octroy van dato den 13 February 1580.

Wy hébben deze opgaaf van 't geen in onze Graaflyke Chartres wegens de Magiftraatsbeftelling word voorgefchreven, noodig geoirdeeld orn op cnze beurt U Ed. Groot Mogenden te doen opmerken, dat in de Graaflyke tyden, (waar onder men ons wel zal toeftemmen dat het jaar 1580 niet be» hoort, de Verkiezing van Burgemeesteren en Schepenen oirfprongelyk en van de oudfte tyden af, niet gerefideerd heeft in den boezem van de Stadhouders, maar van de Graaven en door die zelfs nooit geconcedeerd is geworden aan de Stadhouders alleen, noch ook in derzelver politicqus qualiteit, maar eerst aan de Bailjuwen en naderhand aan de Stadhouders, als hoofden van, en gevoegd met den Raade. van Holland, nu genaamd het Provinciaale Hof van Juftitie. —— Dat voorts, indien Prins Willem den eersten dat Recht heeft geöxer.

£4 ceerd3

Sluiten