Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dt Gebewrtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 19

beftaan hebben, naamentlyk in de hoop, dat daar door de ftem der Remonftranten zou zegepraalen.

Na gezegde jaar is de Booncedul verlcheidenmaalen gerefumeerd, en dezelve vergroot, gelyk zy volgens Refolucie van den 13 April 1634 met vfer Perfoonen is gefuppleerd; in den jaare Iö4r is Mr. Nicolaas Raadt, geen Vroedfchap zyndeK tot Burgemeester gekoren ; — den 29 Maart 1(557 wierd na refumpne de Booncedul dus gelaten, en wel op het oude getal van vier- en- zestig Perfoonen ; — vaa den 1 April 16*59 begrepen geen nieuwe aan te {lellen, zynde 62 Perfonen fterk; — van den 25 Maart 16C0 gerefumeerd, en vergroot tot eer- eu- tagcig Boonlieden; — van den 14 april I66r gerefolveerd, als vooren te laten; —— van den 6 April 1ÖÖ2 dezelve met tien Perfoonen vermeerderd; — van den 22 Maart 1663 niet zeven Perfoonen vernieuwd; — van den 10 April 1664 gerefolveerd by het vooriga getal te blyven, en verdere &c.

In den jaare 1667 Mr. AdriaanvanBredenhoff, Schout dezer Stad, gedifficulteerd hebbende omtrent de manier, die in hat doen van den ééd, en het kiezen van Schepenen, plaats had, zyn de Gedeputeerden ter Vergadering van Hun Ed. Groot Mog. den 29 January 1667 geauthorifcerd op den voet van de Refolütie dèr Staaten van Holland en West-Friesland in dato den 8 December 1650 uit te werken, dat de Electie van Schepenen in 't toekomende aan de Stad, dat is, aan Burgemeesteren mogt blyveia; zoo als zy dan ook op den 9 February 1667 zoodaanig Oclroy hebben geobti. neerd; zie Refolütie -van U Ed* Groot Achtb. van den 7 April 1767, en Groot Plakaatb. Deel IV. fol. 428 en 429; zynde by het zelfde Odroy mede gefta. tueerdf: s, dat Broeder en Broeder, Vader en Zoon, „ niet te gelyk Burgemeester ende Schepen zou-

den mogen wezen;" — waar na door Hun Ed. Groot Achtb. den 26 February 1668 is gerefolveerd, dat iemand, Penfionaris of Secretaris zyn» B.2 de,

Sluiten