is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 101

hoog verheven worde, huisvestte; en dat hy van dit zyn voornemen ook ter behoorlyker tyd aan zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Erf-Stadhouder in reverente termen heeft kennisfe gegeven, en daar by gedeclareerd niet te zullen naia» ten de door hem aldus gedaane Electie aan zyne Doorluchtige Hoogheid onder des Ondergeteekenden nedrigst Addres te doen geworden, ten einde by zyne Doorluchtige Hoogheid daar uit drie Perfoonen tot Schepenen-Commisfarisfen van de Gemeene Lands middelen over deze Stad en Resfort van dien zouden worden aangefteld, dewelke zyne Doorluchtige Hoogheid daar toe zoude oirdeelen te behooren. Dat hy Ondergeteekende vervolgens uit eene Nominatie van een- en- twintig Perfoonen , door Keurmannen dezer Stad op goeden Vrydag van dit jaar geformeerd, aan hem overhandigd, zeven Perfoonen tot Schepenen dezer Stad Hoor$ tot Paasch-avond 1787 heeft geëligeerd: als

Nicolaas Hinlópen. Dr. Jan Fredrik Guillermet Weiman,

Pieter Klinkhamer. Mr. Zacheus van Foreest. Mr. Herman Berckhout.

Cornclins de Feyfer. Mr. Wouter Anthony van der Ramhorst.

Dat hy Ondergeteekende vervolgens, ten fine als boven is gerelateerd, gemelde Electie aan zyne Doorluchtige Hoogheid heeft toegezonden; dan dewelke zyne Doorluchtige Hoogheid , 'offchoon hy Ondergeteekende diverfche maaien, en byiterative nederige Addresfen aan Hoogscdenzelven , zulks heefc verzocht en geimploreerd, tot nog toe daar aan niet heeft gedefereerd. — En dit zyn de redenen en motiven, Ed. Mogende Heeren! waarom de Berichter, als in de ocmooglykheid gefield zynde, niet had kunnen voldoen aan het 17de Art van het generaal Plakaat, terwyl 'er zich binnen G 3 de-