Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B3« Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

U Ed. Groot Mogenden gelieve aan de Vroedféhap der Scad Rotterdam een praacifen tyd te bepaalen , om het geretjuireerde bericht op der Supplianten Request uit te brengen, en , by gebreke van dien, op het daar by gedaan verzoek zoodaanig te disponeeren, als P Ed, Groot Mogenden, naar Hoogstderzelver wysheid en ibuvereine macht, tot herftel der ingekropen misbruiken, en daar door gebrokene rust en eensgezindheid binnen de Stad Rotterdam, zullen oirdeelen te behooren.

(Onder ftond)

't Welk doende &c.

(was get.) J. H. Noordbeek, Notaris.

N°- 3260. Bericht van de meerderheid der Rotterdamfche Vroedfchap op de voorfz. Req^sten, in dato den 17 Qüober 1785 met tv)ee Bylagen.

Edele Groot Mogende Heeren!

Wy hebben wel ontvangen U Ed. Groot Mogenden Misfive van den loden Juny laatstleden, by welke U Edele Groot Mogenden, ten einde Hoogstdezelve daar op tq dienen van bericht, ons hebben gelieven toezenden een Request, door jf. HüBERT» Oud-Schepen dezer Stad, cumfuis, voor hem zeiven, en als Gecommitteerden van eén aantal hunner Mede-Burgers en Ingezetenen derzelve Stad, aan U Ed. Gropt Mogenden geprefenteerd; mitsgaders een tweede Misfive van U Ed. Groot Mogenden, van den 27ften Augustus daar aan volgende, met een tweede Request, van denzelven Oud-Schepen HubertC. S., ten einde op de eerstgemelde Requeste ten fpoedjgfte te dienen van bericht, waaraan wy door verfcheiden tusfchen gekomen omftandigheden (onnoodig hier te meicgn) iya verhinderd gewqrden eerder ïc voldoen.

Uit

Sluiten