is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. Ö3

f pleegde attentaaten met genoegzaame fatisfactie \ voor RemonftraDten worden gerepareerd, op dac 1 hun getergd geduld niet wederom worde op de I proef gefteld, en zy aan het pleegen van excesjl fen geëxponeerd.

Hoe zeer wy ons nu in ftaat gefteld bevinden, orn li na een behoorlyk onderzoek des noods door mid. delen van recht, de Remonftranten reparatie van de L gepleegde attentaaten te doen erlangen, zoo peneis treeren wy nogthands te veel de nadeelige gevol) gen, welke in cas van verdere disobedientie voor 1 de algemeene rust zullen gebooren worden, wan» . neer wy het oog aüëen vestigende op het gene ons ; als Richters incumbeerd, na de cours van de Prac|i tiq voort doen procedeeren; door dien het als dan li te duchten ftaat, dat de thands nog fmeulende zaait den van tweedracht in vollen vlam zullen uitbarften, 1 welke niet dan door middelen van eclat zullen kunl nen gedempt worden. ïerwyl het ons niet minder i zorgelyk voorkomt, ofwel, offchoon de meerderheid der Heeren Eedgenooten mogt goedvinden ten genoegen van de Remonftranten te disponeeren» daar door de rust en eendracht tusfchen de Burgers en Ingezetenen onderling zal herfteld zyn. 1 Wy hebben om deze onlusten zoo veel mooglyk i voor te komen, niets verder willen decreteeren » 1 voor dat wy deze zoo gewichtige en veruitziende I zaak, en wel in het byzonder het laatfte Request, gebracht hadden onder het oog en ter deliberatie van U Ed. Mogenden; in het billyk vertrouwen, dat hetUEd. Mogenden zal behaagen ons zoofpoedig mooglyk met Hoogstderzelver welroeening te vereeren: of het Hof volgens het recht en de Practyck zal voortvaaren, om het gepleegde door de meerderheid der Eedgenooten van Appingadam tegens het decreet van het Hof, voor zoo verre djar door het recht der Remonftranten is benadeeld, te doen repareeren, zoo als in goede Juftitie zal worden bevonden te behooren. Dan wel, of het U Ed. Mogenden behaagen zal,

deze