is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 83

}Provincie, in dato den 3often April jongst, waaf l&v aan ü Ed. Mogenden kennis geeyen, dat eed Misfive hadden ontvangen van de Heeren Burgel meesteren en Raad oud en hieuw, fampt Taalman* 1 nen en Gezwoorene Gemeente iü Groningen, hou1 dende dat by de jongfte Staatsvergadering hebben. L de gedelibereerd over 's HoveS Misfives, Van deü , *7 Maart 1787 , voor Stads advys hadden uitge.» 1 bracht, dat gemelde Misfive gefteld wierde in handen van Heeren Gecommitteerden tot de Fetitieö van den Raad van Staaten en. dezer Provincie Finances, met last om aan de Heeren van den Hove te fchryven, by provifie met die zaaked te fuoeriedeeren, als mede op een Addres van B. KnïpingA Bouwmeester, Klaas Thomas Schutten-Richter i en als gemachtigd door L. Tonkens Burgemeester, > en verdere Leden van het Eedgenootfchap van Appingadam, een gelykfoortig advys, invoegen bree* I der in die Misfive daar by in copia annex was ver"meld: met verdere by voeging, dat daar de Deliberatien over 's Hoves Misfive en het Addres van Supolianten aan de Staaten, nog ter Staatsvergadering aanhanslyk waren, Hun Ed. Mogenden verwagten* dat Luitenant en Hooftmannen de procedures in '*s Breeden RaadS Misfive vermeld , in furcheanie zouden houden, en daar mede fupercedeeren, 200 lange de zaak by de Heeren Staaten nög biet ter conclufie was gebracht, op dat intusfehen geen atteinte aan des Stads uitgebrachte advys gefchiedej maar die zaaken opgenoemd , by de volgende Staatsvergadering wederom een pointt van deliberatie uitmaakende, mogten zyn in haar volle geheel, op welke Misfive de Heeren Luitenant en Hooit-, 'mannen hadden moeten refcribeeren, dat het Hot in den éêd de Heeren Staaten van Stad en Lande, : en dus van beide Leden van Staat conjunStim zynde, aan de verwagting van het eene Sraats-Lid niet konde defereeren, zonder het ander Lid van Staat te ledeeren, als zynde dit direct ftrydig met het Reglement Reformatoir en de oude Inftruaie voor