is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 Verzameling van Stukken betrekkelyk ta

hadden fchuldig gemaakt aan het fchenden van de» I ftatering der éédftaaving van het Eedgenoot.febrip j van Appingadam, den 8ften Maart jongst by 's Ho- J ves Apostille van den 5den Maart bevoorens ver« .5 leend, op de Reque.-te van J, G. Kool en J. Ogier» i| als daar toe fpeci al gecömmnteerd, dooreen zeer i< groot aantal uit üe notabelfte Leden uit de Burgery I, in Appingadam» houdende klachte over gedenigreer- ê de Juft'tie geordonneerd , en welke ftatering na dat I ter kern sfe var, den Hove was gebracht, dat by dé ib meerderheid van het Eedgero tfchap in derzelveri i Vergadering van den ;den Maart by de deliberatierj M over de hier vooren getoerde apostille van den jdeij \h Maart dubieteit omtrent de daar in voorkomende: woorden, mits inmiddels alles blyve in Jlaiu quo,, ware omfta:n en het zelve gehouden in Advys,, tot zoo la-ge ue welmeenivge van de Hooge Jufli-ie-Ka- ■ nier dtuiromtier.t zoude begreepen worden, by 's Hoves s M'-five van den 7den Maart daags daar aan voor de; , geroomene Conclufie tot het doen doorgaan van det ( ééJftaaiinge, in de Vergadering van het Bedge-i]( Bootf'chap omvangen» geleezen en tot een poindti ] van deliberatie gemaaxt, nader is verklaard, en by^ j dezelve Misfive het Eedgenootfchap geinformeerd, j ■ dat wel deegelyk de gedecreteerde flatus zyne be-1 trekking hadde op de éédftaaving der Regeeringj van Appingadam zoo anderszins dien dag Zyn voort-] gang ftond te hebben, met by voeging, dat het Hof vertrouwde, dat niet zoude worden nagelaatcn,] aan voorfchteeven Decreet, als van wegens Hoogeri Overigheid voortkomende, en thands om alle onze.: kerheid ropens deszelfs waaren zin nader verklaard , te obtempereeren.

En ten gevolge voorfchreeven authorifatie de Ge-: daagde ter ir-ftantie van den Prokureur-Generaal rat.: cffic. gemeld zynde, verdagvaard op den-23 April: 17*7, om op den iften May daar aan volgende int Perfoon te compareeren voor den Hove, en te aani hooren en beantwoorden zoodaanig verzoek, mitsgaders eisch en conclufie, als voornoemde Prokü-i

reur<