is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS* Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

Jongens (als waar door minder word gewaagd, en Wgeval van mislukking de verlchoonende uitvluch. ten gereeder en fchynbaarer zyn) tot het doen uit. barften der geweldigfte onlusten gebruikt word: ge. iyk nog onder anderen, by de versch gepleegde, en in zoo veel opzichten, allergruwelykfte plunderingen, te Middelburg weder gebleeken is.

^mler0m, 03 dat °.ok korten tvd daar na een ge. weld.g kloppen en fmyten met fteenen op de diur der Pastory had plaats gehad, vond zich het E. Oencht van Zandeweer (waar onder ook die, in p£\ uquCSt\rast- en vredelievend genoemde rTJnuï Tn) vejPlicht> °m door een ernftige

s, van den Godsdienst, en tot weering van derge-

" <ïr^°üF°u \TfdJ eD te8ens 's Lands Refolutien (trydende baldaadighedenop deze en andere kerkdorpen dier Jurisdictie, zoo veel mooglyk hier PC ^°ffieD'ulQ Za"deweer zelve Vas ook reeds een tyd lang het gevaar niet weinig dreigende: zoo als bleek, nu, door het tegen den nicht

Lfn/nT VraD WCi CeD ve&ni^> met knodzen gewapende, tierende en raazende, doch gelukkig DOff door 't kleine ras verzamelde VVapeSgenootfchap weder uitgedrevene , Boerenknechten van GarThuizen, Eppenhuizen en Oldenzyl: dan, door de vonken van heilloos fmeulende drift', in gewdddaï dige aanrandingen op 't ys, by Dooditil, in bedrei gingen van den Predikaat in 't diep^te'zullen7rny ten, en in een aan 't Rechthuis gehecht en olunde «ngdreigend Pasquil, met een geele ftrik van ba ven, en een blaauwe daar onder; ontwyffelbaar" om _de befaamde oproerskreet: o\anje blZ, Z Staaten onder daar do0r mec teekenei/uit d g

ken. E.ndelyk kwamen ook een paar jonge knaaoen van Oldenzyl, met de bekende, uit Hollandook

£ niVD bC!de Zyden van deD hoed «itgedoschtt tn de Kerk, waar van de zachtmoedige bedaardhe d en tegenwoordigheid van geest des Predikapts, door

eétj