is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

van de anders zeer geëerbiedigde Hooge Juftitie1 Kamer, in 't minste daar van af te laaten trekken;: houdende dus (hoe zeer zy anders alle Richterlykl gezag in deszelfs waare inrichting altyd hoog en heilig achten, en 'er zich in alle op 's Lands Wet-iten gegronde civile en crimineele Juftitie, volvaar-i;. dig aan onderwerpen) gemelde Refolutie van den: Hove en alle de daar uit voortgevloeide Publicatie en, als geenszins te verzoenen met U Ed. Mogen-i; gendens Souvereine en hoogst te gehoorzaamenei aanbeveelingen wilsverklaaricg, en alzoo van alle< verbindende kracht voor hen ontbloot; zullende? dus alle onverhoopte en geheel niet vermoede ge-s welddaadige _ handhaaving derzelve , op last, enf door de Gerichtsdienaaren van den Hove, niet alss uit naam en van wegen de Hooge Overigheid vanr Stad Groningen en Ommelanden gefchiedendeA maar als privaat of perfoonlyk geweld der byzon«|< dere Leden van den Hove, befchouwen; ja zullen-j; de ook geen bloot willekeurige en eigenheerig aan-fe gemaatigde inbeflagneeming van de hen aanbevoo.lc lene middelen ter verdeediging, zonder byzondereje lastgeeving van U Ed. Mogenden (als eene gedeel-I telyke ontwapening zyndej immermeer gedoogen,f óf 'er zich aan onderwerpen ; van welk voornee.r men, zy de eerbiedige verklaaring en kennisgee«| ving aan U Ed. Mogenden dies te meer zich tot een je plicht achten, op dat zy naar hunne oprechte over-|: tuiging, vertrouwende in dezen, overeenkomftig j het in meergemelde Plakaaten aangeduide welmee-i hen van ü Ed. Mogenden te zullen handelen, in-Jr gevalle zy hier in mogten dwaalen, hier van denoo-£ dige onderrichting mogen bekomen, of welke voor- f ziening ten dezen einde aan U Ed. Mogendens hoo- f ge wysheid meest gevoeglyk en heilzaam mogte | voorkomen, om hier in weder dien zélven diep ver- I fchuldigden eerbied en gehoorzaamheid re betoo- [i nen, tot welke alle braave en getrouwe Ingezete- U rien, omtrent hun Souvereine en Landsvaderly-

ke b