Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 14 Verzameling van Stukken betrekkelyk tai

onderfcheidene objecten voor het zelve, en de menigvuldigheid van de ingewonnene informatien, welke meest alle niet tot enkele maar toe diverfe poindten zich extendeerden, de Heeren Gecommitteerden ter voorkomingevanredites, gevoeglyk hadden geoirdeeld die in Capita te verdeelen, en by hec bezwaarende en de attentie van den Hove voornaamentlyk verdienende, de bewyzen telkens te appliceeren j en alzoo in de eerfte plaats te brengen, de aanleiding cn uicvoering der feitelykheden: ten tweeden, de aandacht van den Hove te bepaalen tot de uitmarsch van een menigte gewapende Lieden uit onderfcheidene Genootfchappen in de Ommelanden, met het gebeurde by die gelegenheid en penige volgende dagen: en vervolgens onder het derde Hoofdceel te plaatfen, de komfte van een Commisfie uit den Breeden Raad van Groningen, met «en aantal gewapende Lieden van het Exercitie-Genbotfehap en twee StukkeD Gefchut binnen Appingadam, en het gene vervolgens was gebeurf; en voorts te onderzoeken, de Breede Raads Misfives van den 12 en 15 September 1787, waar van de eerfte inhield, communicatie, van de door Gecommitteerden tot het Defenfie-wezen der Stad Groningen gegeevene informatien, van excesfive geweld en plundering aan huizen en goederen gepleegd, en zulke violentien dat veelen hunne huizen en haave hadden moeten verlaaten, en hun leeven ter naauwer nood gered , mitsgaders befchuldigingen tegens den Richter en Wedman van plichtverzuim, de fuspenfie van de oude en ad interim gedaane aanHelling van een nieuwen Richter; en behelzende de tweede een antwoord op 's Hoves Misfive van den I2den, mitsgaders eenige klachten over inactiviteit in de adminiitratie van de Juftitie, en ouverture van de intentie tot het zenden der Commisfie naar Appingadam; en voorts tot een onderwerp van deze deliberatien zynde gemaakt, het voorgedraagene by het fjot van het Rapport, als eene voornaams sianleidinge , zoo niet de eenige bron waar uit hec

kwaad

Sluiten