Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 23

En dat zy Heeren Commisfansfen, dus onder* zocht hebbende de poincten, in de Refolutie-Commisioriaal van den i8den dezer maand vervat, naamelyk, het recht, aan de Stad omtrent de begeeving der Ambten van Burgemeesteren, Schepenen, Thefauriers en Vroedfchappen toekomende, als ook, of de recommandatien van den Heer Stadhouder dezer Provincie tot het Ambt van Vroedfchappen dezer Stad, en tot Commisfien uit deze Regeering, verder zouden behooren plaats te hebben, en op die poincten hunne confideratien hebbende opgegeeven, uit hoofde van alle de hier vóór bygebrachte redenen eenpaarig van Advys waren: da* door deze Vergadering zoude behooren te worden °erefolveerd, dat voortaan niet meer eenige nominatien tot de begeeving van de Ambten van Burge* meesteren, Schepenen, Thefauriers of Vroedfchap. pen dezer Stad zullen worden gemaakt, om daar op de electie van den Heer Stadhouder dezer Provincie, of van iemand anders, te verwachten, noch ook eenige recommandatien tot vervulling van Ambten of Commisfien, ftaande ter begeeving of dispectie van de Regeering dezer Stad, verzocht ot ontvangen; maar dat de gemelde Ambten, overeenkomftig de Handvesten, Privilegiën en Octroyen van deze Stad en derzélver Burgery, door deze Vergadering zelve, als reprefenteerende de evengenoemde Burgery, by directe aanftelling zullen worden begeeven: te weeten, de Ambten van Burgemeesteren, Schepenen en Thefauriers, volgens het Handvest van Vrouw Jacoba van Beyeren van den 11 April 1426", en de Acte van confirmatie van Hertog Philips van Bourgondien van den 26 Maart 1450, als mede de Octroyen van Hun Ed. Groot Mogenden van den 9 December 1650, 18 December 1669, en 26 May 1728; en het Vroedfchaps ambt , ingevolge de evengenoemde Acte van confirmatie van den 26 Maart 1450, en de Octroyen van Hun Ed. Groot Mogenden van den ij Maart 1610, en 26 May 17*8: eu dat ook, ter vervulling van de - B 4 Yoorli»

Sluiten