Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 Verzameling van Stekken betrekkelyl tot

daar uit de noodige Electien te doen; en dat alzoo de opeisfching van dezelve Nominatien, door Hun Ed. Groot Mogenden, qua Souverein, en geenszins in de relatie als Voogden van zyne Hoogheid, is ge.fchied ; terwyl nogthands die daad van opeisfching dier Nominatien door hoogstgemelde Hun Ed. Groot Mogenden van de eene zyde, en de daad van overzending dier Nominatien door de Stad Alkmaar zelve aan de andere zyde, de «rond hebben opgeleverd, uit welken zyne Hoogheid wel en te rechtheeft gededuceerd, d>t Hun'Ed. Groot Mogender» zei ven, als Souverein dezer Provincie, eyei ?o wel als die van Alkmaar, als een integreerend Lid van dezelve Sonvereiniteit, hebben begrepen, en door txprcsfe daaden gemanifesteerd, dat het recht van Electie van Burgemeesteren, Sch'pm en, Thefaurier en Vroejfchappen, binnen de Stad Alkmaar, uit daar toe geformeerde Nominatien sari zyne Hoogheid competeerde.

Trouwens', dat ook Hun Ed Groot Mogenden ter dk-i tyd alle mooglyke attentie hebben gevestigd op de duid^iyke obfervantie dier Privilegiën, welke door deze of gene Stad, by die gelegenheid, zouden mogen zyn gereclameerd, en dat Hoogstdezelven daaromtrent wel deegelyk alle noodige attentie en voorzichtigheid hebben geadhibeerd, is onder andéren mede bekend uit het geen, ter gelegenheid dier gedaane aanfchryving, door die van Rotterdam ter Vergadering van Hun Ed. Groot Mogenden is vöorgedraagen, en uit de Refolutie, daar op door Hoog'stdenZelven genoomen

Naamentlyk hadden die van Rotterdam, ter gelei genheid dat op den 18 December van den jaarë 1751 » door de Ridderfchap en Edelen van Holland, ter Vergadering van Hun Ed. Groot Mogenden eene Propofitie was gedaan, ten einde eventueele voorziening te doen omtrent de educatie van zyne Hoogheid, en van deszelfs Zuster Mevrouwe Princesfe Carolïka , by onverhoopt overlyden van hunne Vrouwe Moeder geduurenae hunlieder min-

der-

Sluiten