is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

hadden geregeerd, en aan welken wy ook voorna».

melyk de betwisting van onze wettige Rechten en hooge Waardigheden hebben toegefchree«en, hëbbtëfl opgehouden, en dat, door de a.in')iddelyke Wegen van de Voorzienigheid, het Land . en ook by. zo-'der deze Provincie, op het onverwachtse zyn terug gebracht van den afgrond vaD het verderf, Waar in dezelve anderszins onvermydelyk moesten nederilorten, en oaar het TJ Ed. Groor Mogenden zoo wyslyk als rechtvaaidig beeft gelieven te behaag n, r»y Hoogstderzelver Refolutie van dato den 15 February u-zes jaars 1780.de wettige Couftitutie en Regeeringsform tiez..r Provincie eenmaal en voor altyd vast te ftellen, en alle Leden en Minister* der hooge Collegïen dezer Provincie, zoo in Pol;oe als Jultirie, als mede allerlei Ambtecaaren, zoo Pnlvjqwo als Burgerlyken en Kerkelyken van ööuerfcheiden Gezindheden,mitsgaders Dekenen en Leden der Gilden, nu zynde of nam.ols zullende worden, als mede de Schutteryen, daar dezelve met publyke authoriteit zyn opgericht, daar aan door een bepaalden en plechtigen te é6d verbinden , • ? by U fid. Groot Mogenden van alle dezelve Perfoonen hebben gevorderd, dat zy zouden zyn gebouw en getrouw aan de Conftitutie en Regeeringsform van den Lande van Holland en WestFne.Hand, beftaande in de HoOgfte en Souvereine Overheid van U Ed. Groot Mogenden, de Staaten van denzelven Lande, met het Erf-Stadhouder-, Gouverneur-, Kapitein-, en Admiraal-Generaalfchap erflyk in ons Huis, zoodaanig als het zelve in Uwer Ed. G>oot Mogendens Refolutien van den jaare 1747 is opgedraagen, en by ons in den jaare 1766 is aanvaard, zoo kunnen wy ons niet anders voordellen van de rechrvaardigheid en hooge wysheid van U Ed, Groot Mogenden, en van de fertimenten der Regeeringen van de voorfz.Steden, welke omtrent alle zyn integreerende Leden van Uwer Ed. Groot Mogendens Vergaaering, dan dat, daar het eene ontegenzeggelyke, en door de toenmaalige ,

Lo*