is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 113

■ voorgeflagen, om de Vroedfchap voor dimaal te [ ontzetten en uit te fluiten van alle aandeel in de E Magiftraatsbeftelling, of haar te verkorten in het j genot van het Privilegie, om door middel van loting !l by witte en zwarte boonen uit het midden der I Vroedfchap vyf Leden te kiezen tot het maken der | Nominatien van Buigemeesteren en Schepenen.

Een Privilegie, het gene door onze VoorvadeI ren gevraagd, op haar waarachtig te kennen geven» \ met volkomen kennisfe van zaaken, van den Sou\ verein verkregen, vervolgens effectief geintrodu< ceerd en eeuwen lang heilig gemaintineerd is, meC !< dit zichtbaar en fprekend oogmerk, om vooral in |i al deszelfs vermogen effect te forteeren, juist dan » [ wanneer de Leden der Vroedfchap door verfchillende opinien verdeeld zyu. Een Privilegie, het welk op de billykfle gronden ! fteunt, als voorfchryvende de besc gelchikte wy1 ze, om het niet van de menfchelyke pasfien, in\ trigues of cabaalen, te doen afhangen, dat de Bur; gerye onder eenzydige Rechters zoude bukken.

Maar waar by het benoemen uier Rechters geheel 1 word overgelaten aan het onzydig lot, het welk j (zoo iets) direct van het Goddelyk beftuurafhangt» i en waaromtrent te letten ftaat, dat het in tydea ' van tweefpalt of disfenfie volkomen het zelfde is» i of het lot geworpen word onder die genen die re1 geeren zullen, of onder die genen die de Regenten l benoemen zullen.

Een Privilegie eindelyk, het welk de grondflag ! is van onze geheele Scads Regeerings Conftitutie» 1 om welke ongefchonden te behouden onze Voor| ouders hun goed en bloed hebben opgeofferd, 1 waarom het ook behoort tot die welverkregen Rechten en Eigendommen der Vroedfchap» Stad en Burgerye, waar van dezelve niet kan noch mag gedeposfideert worden.

Zelfs niet voor eenmaal, om dat het meum en tuum in ons vry Gemeenebest niet valt onder de Jura van het dominium eminent, en de Souverein zelfs als . XLIII. Deel. H bc»