is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Verzameling van Snikken betrekkelyk tot

kiezen ende ordonneeren mogten veertig Mannen, om bidien onzer Steede goede te regieren, —— dit zal dueren een jaar lanck na ons wederzeggen: zonder dac daar by iets het ailerminfte gezegd of gereguleerd is omtrent 'c poinct, of en hoede plaatfen vervuld zouden moeten worden van die gene der voorfz. veertig Mannen , wellce voor dat weder7eg!*en mogten komen te overlyden, of gemelde Bediening op eene andere wyze te verlaten; waaruit alzoo,onzes erachtens, van zelve blykt, dat uit dac ftuk niets gehaald kan worden, tot beilisfing der vraage aan wien van ouds af de verkiezing der Vroedfchappen gecompeteerd hebbe, en dat vooral uit die aan de Stad gedaane herroepelyke Concesfie, om tot een zeker bepaald einde die veertig Mannen eenmaal aan te ftellen, nimmer gederiveerd kan worden een «gentlyk recht van de Stad zelve, om de Electie der Vroedfchappen thands nog te doen.

Maar in latere tyden, en wel by een Privilegie van Aarts-Hertog Maximiliaan van Oostenryk en Maria van Boükgondien van dato den 18 April 1479, is daaromtrent bepaald, infubftantie: ,, dat, „ een der voorfz. Veertigen aflyvig ofte van zyn „ Poorterfchap ontvryd werdende, de andere over„ blyvenden een ander Perfoon in deszelfs €tede „ kiezen zouden."

Doch uit een opgevolgd nader Privilegie van gemelden Aarts-Hertog, toen Keizer, in dato den 8 December 1483, geinfereerd in een van Keizer Karel den vyfden, van den 15 November 1524, blykt het, door de eigen erkentenis van de Vroedfchap van Rotterdam, dat zy van 't eerstgemelder des jaars 1479, uit welken hoofde is geheel onbekend, doch waarfchynlyk ter oirzaak van de beroerde tyden, geen genot hebben gehad, en dat zy daarom in 't voorfz. jaar 1483 hebben verzocht en verkregen dat nader Privilegie, waar door dus, met hun confent en door hunne medewerking, hec anterieure geheel vervallen en te niet gegaan is, en waar by 't voorfz. nopens de te doene Electie wel . wc-