is toegevoegd aan je favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONINGEN.

GRONINGEN. 30$

melde Heeren als Arbiters

afgedaan, en langs dien weg de rust en eendracht herfteld worde, 4 Sept. 1786. XVIIL 160. Misfive van gemelde Staaten aan die van Gelderland, ten einde deontftaane gefchillen aan het onpartydig onderzoek en de bemiddeling der Hooge Bondgenooten over te geeven &c, s Sept. 1786. XVIH. 167. De Gedeputeerden ter Generaliteit wegens deze Provintie, protesteeren tegens de admisfie van de drie Gedeputeerden der Staatsleden in de Stad Utrecht vergaderd, ter vergadering van Hun Hoog Mogenden, 15 Juny 1787. XIX. 14. Refolutie der Staaten van Groningen en Ommelanden over het niet uitloopen der fchepen mziBrest, en wil dat tegens de fchuldigen zal worden geprocedeerd, li Maart 1783. XX. 1. Ut fupra over het zelvde onderwerp, 27 Oétob. en 17 Decemb. 1783. XX. 3. 8. Refolutie van dezelvden over hetaffchaffen van den Hoogen Krygsraad, 6" Nov. 1783. XX. 6. Publicatie van Luitenant en Hoofdmannen van de Hooge Juftitie-Kamer, fommeerende de Ingelanden onder Wmfwner* en Schap* Jwlfter-Zylmt, hunne be¬

zwaaren tegens de by zy~; ne Doorluchtige Hoogheid den 25ften jongstleeden gtarrefteerde Schouws Registers by den Hove Provintiaal in te brengen , 18 Decemb. 1783. XX. o.' Propofitie der Heeren Gedeputeerde Staaten, betrekkeïyk dit Plakaat, ter Staatsvergadering gedaan, 18 Dec. 1783. XX. 11. Misfive van deStsatenaan Luitenant en Hoofdmannen, waar by furcheeren de executie van hst Reglement van zyne Hoogheid, van den 25 May jongstleeden, over de Zylvester zaaken, 22 Jan. 1784- XX. 11. Antwoord van Luitenant en Hoofdmannen op voorfchreeven Misfive, van te zullen voldoen aan de verwachting van Hun Ed. Mogenden, 24 Jan. 1784. XX.

12. Geeven hier van kennis aan zyne Doorl. Hoogheid, 24 Janu. 1784. XX.

13. Notificatie van gemelde Juftitie - Kamer, waar by de aanfchryving der Heeren Staaten nopens het Zylvester-Reglement van 22 January, ter kennisfe van die eenige Schouw oeffenen wordt gebracht, 2 Maart 1784. XX. 14. Geeven kennis bier van aan zyne Doorluchtige Hoogheid, 6 Maart 1784. XX. 16. Misfive van de

Staa<