is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3* **• HAGE,

's HAGE,"

extraordinaire Pfovintiaa]e Vergadering te Leyden, om Willem van Ohanjb, als een gedeclareerde vyand dezer Repubiyk, en de eerste aanftooker van burgermoord en oproer in dit vrye Gemeenebest, fchuldig verklaart worde aan gekwetfte Ma. jefteit, rebellie en hoog verraad, dat hy ten eeuwigen dage van alle zyne waardigheden en eerambten, met de daar toe (laan. de trafternenten ontzet, en voor altoos uit het grondgebied van Holland gebannen worde enz., 17 July 1787. XXIL 236, Rapport van Gecommit. teerden tot examinatie van bover.flaande voorftel, 18 July 1787. XXII. 237. Addres van de Commisfie der gewapende BurgerCorpfen , , tot expeditie van de Militaire zaaken, mitsgaders de Burgers in een Corps vereenigden te Voorfchoten gecantonneerd; br ' .KKelvk de nadeelige imp v fie, welke, uit de ordres van GtcommireerdQ Raa len in 's Hage gegeeven, noroirlyk regens ds gewapende Corpfen moeten doen gebooren worden, 20 Aug. 1787. XXIII. 90. Advis van Gecommitteerde Raaden in 's Hage, ten aanzien van 'c Haagfche Genoot¬

fchap voor het Vaderland aiï ! Schuttery van die plaats, , aan de Staaten van tod, 28 Aug. 1787. XXÜI.. 126. Refolutie waar by r de Schuttery in 's Hage'. gelast word hunne fcherpe patroonen over te gee- . ven, 7 Sept. 1787 XXIII., 167. Het Hof van Holland l en Magiftraat van '1 Hage i doen by publicatie aan alle i de Edelen en Suppoosten. benevens de Burgers en 1 Ingezetenen van die plaats 1 waarfchouwen, om hun* > ne huizen te illumineeren,21 Sept. 1787.XXIII. , 195- Het Exercitie-Genootfchap waar onder F. , Mourand heeft behoord, door de Magiftraat van deze Hofplaats gedisfol• veerd en vernietigd, 25 Maart 1786. XXXIX. 68. Refolutie van de Staaten van Holland, waar by ingevolge een daar by ge. voegd Request van Gecommitteerden ter directie van 't Genootfchap van Wapenhandel in V Hage, aan \ zelve een loopplaats aanwyzen, by onverhoopt alarm 't wachtwoord daar aan communiceeren, en by alarm exempt van Schutterlyke diensten verklaaren, 3 July 1787. XLVI. 208. Misfive van Gecommitteerden ter directie van genoemde Genootfchap, aan de