is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1788. *«*

i van hun gaweeten in het kfaarfte daglicht Rellen, ver : zoeken: dat, daar zy zich geene daaden noch omRanI s digheden ter werelt kunnen herinneren, waar door,.zy P zich aan zulke verregaande misdryven fchuldig zouden moeten reekenen, daar ook nimmer eenig vermoeden . dienaangaande door iemant hunner Mede-Leden, of door het Oflkie-Fiskaal aan hun is te kennen gegeeven, en daar de ajquiteit van Hun. Hoog Mogenden niet kan toelaaten, dat zy onverhoord verdagt gehouden, veel min veroirdeeld zouden worden, aan hun dianvolgande de vifia van de Memorie en Bylagen, waar op.de gemelde infimulatien fchynen te berusten, zal mogen worden geaccordeerd; ten einda zy gelegenheid hebben roo■ gen, om aan Hun Hoog Mogenden zoodanige elucida. tien te doen toekomen , welke zy vertrouwen, .dat meer dan toereikende zullen zyn, om hun van glle blaam in het bekleeden van hunnen post volledig te zuiveren &c. IV. 243,

6 Febr. Publicatie van Willem den voeden, waar by . da gemaakte verandering der Regeering van da Stad Leyden, op zyn bevel gedaan, aan de Burgery wordt . bekendgemaakt. IV. 245.

g i Refoiutie van de Staaten Generaal dar Vereenig¬

de Nederlanden, waar by dan vardienftelyken Mr. Pjmter Pauxus als Advokaat-Fiskaal by het Collegie van de Admiraliteit op de Maaze wordt gefuspandeert, met de futile redenen welke daar toe gelegenheid hebben gegeeven; midsgaders de Aanfpraak door gemelden Pieter Paulus omtrent deze zaak gedaan in de Vergadering van het Collegie ter Admiraliteit op de Maaze; welke dien eerlyken en kundigen Minister, met dit verzoek befluit: ,, Dat het Hun Ed. Mogenden mag bebaa„ gen, zorg te draagen, dat diepretenfe befchuldiging, „ welke ten zynen laste gedaan is, ten fpoedigften en „ prompften aan Hun Ed. Mog. als zyne eenige compe,, tente Rechters in zaaken zyn Officie concerneeren,*, de, mag worden voorgedraagen: mitsgaders dat zyn „ verder gehouden gedrag in officia worde geëxami„ neerd, en dat Hun Ed. Mog. niet zullen gelieven „ toe te laaten, dat dit werk op de lange baan gehou„ den, maar integendeel zullen gelieven te effectuee„ ren, dat aan hem prompte Justitie en Recht gedaan G 3 » wor-