Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E 6 ï S T É R. i78g4' g|g

ÖS 2voj'*ib6. Misfive van Luitenant en Hoofdmannen aan dan Erf-Stadhouder, kennis geevgnda van het reclame door het Hof gedaan by de Staaten van Stad Groningen en Ommelanden, ter maintïen van Hoogstdeszelvs privatief recht ter decifie van da questie tusfchen Buraemeesteren en Raad en bet Hof van Juftitie. XXXVIII. 152*

è5 —; Misfive van Mr. Hier. Slicher gedimitfeerd

Agent van Hun Hoog Mogenden aan j, A. de ChaLmo* als Uitgeaver van de Verzameling van Stukken; behel* zende een verhaal hoedanig men ten zynen aanzieca heeft gehandeld, &c. IX. 34.

aS Senter.tia van het Efteh-Gericht der Land¬

fchap Drenthe, in zaaken van Jacob KNirüoRsr tegenö D. Braspot en Conforten , ais gewezene Directeuren van de Sociëteit te Meppel, betrekkelyk het huis dasr dat Gazelfchap pleeg gehouden te worden, en 't wells na de Revolutie van 1787 docr het CanaRje is gedestrueert; dit huis nu den Impetrant foebehoorende t elscht hy vergoeding van fchaada j dat na voldongen Proces het volgende Decreet tö wega bragt: na. t) daS j, de fchaade door da (looping van Impe'rants behuii, zinge toegebr3gt, midsgaders aüe da kosten van we=„ derzyds partyen , door Gsrequireerdens voor twee! ,,, derden en door den Impe rant vnor één derde zullen „ worden gedraagen, zonder dat Impetrant, als gewe„ zen Lid der Sociëteit, daarenboven Reniga verdere ,, contrlbutia zal behoeven te doen." XII. 295.

26 Extrsct uit de Refolutien van Hun Hoog

Mogenden de Staaten Generaal der P'ereenigde Nederlttn* den, betrekkelyk da agterlykheid van de betaaling van vier en een half Millioen Guldens door het Hof van Frankryk aangenomen in de tien Millinenenj welke doof den Staat aan zyne Keizerlyke Majtfteit moeten wördert voldaan; met alle de ftukkan daar toe relatyf. X. 188.

29 Memorie van Belang van den Oud-Penfid.

naris Mr. Ant. Martini op de Refoiutie commisfo* riaal van den Magiftraat der Stad 's Hertogenbosch, i'ii dato den ipden jongst, raakende bet plaatzen van denzelven op de Regeerings-Lyst, en in wat rang, hy Heeren Schepenen, op requifitie, ingetevert; bene-, vens eene Bylaag daar toe betrekkelyk. XV. 842*

Sluiten