Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?8 ©P-KOMSTE Wy zllen onder een geruft en vrolyk zyn, Terwyl hen Princen zelfs vergapen aan den fchyn. Ik zal in uwen arm een aardig veersjén dichten. pat zal u met vermaak tot aan den Hemel lichten; Dat zal door zoete vreugd verheffen u gemoed, Uit dezen aardfchen draf tot aan het hoogfte goed. En als dan eens den tyd u zal ten einde leiden, £n dat gy met vermaak zult uit 't leven fcheiden, Dan heb ik tot myn dienft den wagen van den Faern, Die zal door al het land gaan voeren uwen naam : Die zal met zoet gel uit door al de wereld rennen, En wie een menfch gelykt die zal u deugden kennen, Soo dat na duizend jaar u graf zal zyn getoont, Soo dat na duizend jaar u graf zal zyn gekroont, Gekroont met bloem gewas, met dnizend gi oene takken, Die zal de zoete leuzd op ons gebeente fmakken, En zeggen tot het ftof: Ruft, ruft zoetelieven .ruft» U naam zal van de dood noit werden uit gebluft. Pilaren van metaal, en hoog verheven wallen, j Die mogen met 'er tyd, die moeten neder vallen: Maar wat eenedel geeft de menfchen achter laat, Dat is voor alle tyd, de wereld een cieraat, De Jonkheid die ons volgt zal uwe deugden roemen* Sal u door myn gedicht voor al gelukkig noemen: En menig aardig dier van ongeveinsden aard , Sal wenfehen eens te zyn dat gv te vooren waard, ü geeft zal onder dies tot in der Hoogte zweven, Sal in een diepe vreugt en by de Goden leven: Daar zal de lauwer krans die noit verdorren kan, U zwieren om het hooft, en gieren uwen man. Daar zal het geeftig volk en al de reine zielen, U voeren door het zwerk met ongemeene wielen, En toonen in de lucht den grooten Orión, En leiden met 'er band de peerden van de Zon. Daar zal een helle ftraal, die noit en zal verdwynen,, Verlichten u gemoed en dóór u ziele fchynen; Soo dat gy kennen zult tot in den diepften grond x Dat aoic een geeftig brein op aarden ondervond.

Sluiten