is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 PROEVE OVER

„ Dc \Toome lyd gebrek, de fielt mag zich verzaaden", Hoe nu! is brood het loon van deugdelyke daaden? 't Behoort den booze en goede, als 't loon van hunne vlyt. De fielt verdient het, als zyn ploeg den grond doorfnyd. D'e fielt verdient het, als hy 't pekel durft braveeren, Waar dwaasheid duikt om winst, of ftryd voor opperheeren, De vroome man kan traag, onachtzaam zyn, of zwak; Hy eischt genoegen, maar geen weelde, geen gemak. Doch fta hem rykdom toe... meer wil hy niet verwerven, „ Neen, zou de braave magt, zou hy gezondheid derven?" Dat hem dan welftand, magt, en wat gy wilt beloon'. „ Moest hy Hechts burger zyn, den braaven voegt de troon", Al 't uitcrlyk vergeld geen innerlyke waarde, Waarom is hy geen God, de hemel niet op de aarde? Ondankbre vraagers! neen! het heeft by u geen fchyn Dat God weldaadig is, zo lang hy 't meer kan zyn; Uw eisch is onbepaald, en de Almagt kent geen paaien. Welk deel der fchepping kan uwe cifchen toch betaalen?

't Geen