Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 229

Fiskaal gemaakt kon worden; te minder daar de Cjutestie, over Comparitie in Perfoon van een Beichuldigden, eene van de allergewicbtigften is, dewyl de vordering van Comparitie in Perfoon, tot merkelyke onteering van den Befchuldigden onderaoomen wordt: zo dat het al te verkeerd zou zyn, lat iemand in hec hoofd zou kunnen krygen, dac le Comparitie per procuratorem, ten platten Lande )y Requesc aan de Heeren Drosten noodzaaklyk rerzogt zou moeten worden, gelyk elders by Horen van Juflitie Practicabel is, en waar op voorts, ia over en weder het fcliriftelyk uitbrengen van 'artyen gehoord te hebben, recht door het Hof vordt gedaan: Hier door wordt aldaar den Veroeker even zo goed, als of hy per procuratorem aar toe Concludeerde, recht gedaan: Doch de« ?yl de manier van Procedures te beginnen by Reuest, aan de Heeren Land-Drosten te prafenteeen, voor het overige aan de form van procedee» sn, by het Landrecht voorgefchreêven, blyft beaald, en de Conflitutie der Drosten-Gerichten, nder reverentie, niet zonder renverfie van hec ultitie wezen deezer Provincie by Hoven van Ju:itie of een Collegie van Schepenen zou kunnen ergeleeken worden: zo zal dit alles ongetwyffeld en Heer Fiskaal bewoogen hebben, om van die rootfpraak, waar van dezelve zich nu van achte:n en postfestum, na dat de zaak reeds tot Replyk

bepleit, bedient, geen gebruik te maaken toen et tyd was, als ook wel voorziende, dat men hec m deeze zyde daar niet by zou berusten laaten. 'oor het overige beroept Comparant qqa ter weerlegging van het gezegde van den Heer Fiskaal,

ch op deezerzyds Replicaal Reces; niet denkene, dat iemand ooit zo onbedreeven zou kunnen jü, dat hy het Roomfche Recht hier als met de airen zou byfleepen, alwaar de Comparitie in Perion, hoewel niet zonder groote Diverfiteic vaa svoelens der Roomfche Rechtsgeleerden, wierd P 3 ver-

Sluiten