Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. ïi

de, te bepaalen ; als mede, .dat U EJ. Mogenden daar van, tot voorkoomiug eener gepretendeert wordende non legaale kennis, aanfchryving, of op zodaanige manier als U Ed. Mogenden zult oirdeelen te behooren, Cognitie aan Heeren Burgemeesteren doet geworden. 't Welk doende &c.

(Onder ftond)

De Leden van het Gelegalifeerde Exercitie - Genoodfchap , onder de Zirfpreuk: voor Vaderland en Vryheid, te Hoora.

En uit naam van dezelven ,

(was get.) Jan Breebaart, Secret.

PUBLICATIE.

Schout, Burgemeesteren en Schepenen der Stad Hoorn, dewelke niets meerder ter harte gaat dan het welzyn deezer Stad, derzelver Burgeren en Inwoonderen , en het behoud van de rust, vrede en eensgezindheid tusfchen dezelve, met de grootfte aandoening hebbende ontwaart, niet alleen de van tyd tot tyd toeneemende verfehillende denkenswyzen tusfchen de Burgers en Ingezetenen deezer Stad, en de daar uit fpruitende oneenigheden, waar door den een den ander haat, vervolgt, en nadeel in zyne handteering toebrengt, maar dat men zelvs zo verre gaat, om het zaad van tweedracht en oproer te zaaijen: dat daar door niet anders dan de fchroomlykfte gevolgen kunnen worden te gemoet gezien, en om welke te doen aanwasfen, men niet nalaat pasquillante liederen te zingen, zamenrottingen en attroupeeringeu temaaken, brutaliteiten te pleegen, infultes aan goede Burgers en Ingezetenen te doen, fchotfchriften en oproerige gedichten te divulgeeren, en daar en B 3 boven

Sluiten