Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebsurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 1$

tig tydftip verplicht vinden, om gemelde Ridderfchap thans voor het oog van de geheele Natie en voor de pofteriteit te fonmeeren, van eens eindelyk op te geven hun geadopteerd Systhéma, en in hec byzonder opentlyk uit te komen voor de heimelyke redenen en oogmerken , waarom dezelve van het bovengemelde eenparig begrip mordicus bly ven devieeren.

Aanteekening van de Ridderfchap.

De Heeren van de Ridderfchap hebben aan zich gereferveerd , om, met Opgave der redenen en gronden van hun gevoelen in dezen , zoodaanig nader declaratoir te doen als te raade zullen worden.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

|a JÖd£*ib si >&sa 10 joj h • "• 5

pat 1 ' ——

N°. 1306.1 Misfive van de Heeren Staaten van Holland en JVest-F iesland , .aan die van Gelderland en Utrecht afgezonden, den . . September 178Ö. ,

•^w rrvrrTtov . rtofvjH ab- • 1 •,',. ■] , ■ < iT Edele Mogende Heeren!

Het is niet zonder aandoening, dat wy in ern* flige overweeging nemende den aard en gefteldheid der verfchillen en onlusten, tusfchen de Regenten en Ingezetenen in fommige Provinciën, en byzonder in die van U-Ed. Mogenden, federt ee« nigen tyd ontftaan , genoodzaakt zyn geworden „ onzen aandagt te vestigen op het akelig vooruitzicht der fchroomlyke gevolgen, welke onvermydelyk te dugten zouden zyn , zoo wanneer het mogt gebeuren, dat, ter beflisfing van die verfchillen, de weg der Wapenen, met voor by gaan en ter zyde Helling van andere gepaste en welgeregelde middelen , wierd ingeflagen , en tot het gebruik van de Militaire magt de toevlugt genomen: Hec

Sluiten