Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij> Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen, zit

de kunnen worden geimprobeerd, zo hebben wy echter tot ons leedwezen ondervonden, dat de Heeren Staaten van fommige Provinciën, in twyffeling gebragt, door alle de op eene vergrootende wyze en voorbedagtelyk verfpreide geruchten van, gewelddaadige middelen en geduchten BurgerOorlog, deze gebeurtenisfen hebben gelieven te befchouwen in een geheel ander daglicht, en als van allergevaarlykfte gevolgen.

De Heeren Staaten van Zeeland, en Stad etï Lande, gaven by hunne onderfcheiden Misfives, aan ons hunne gevoelens daaromtrent te kennen, en geliefden ons aan te fchryven en te verzoeken, om geene Troepes, ter hunner refpecfive repartitien ftaande, naar de Provinciën van Gelderland of Utrecht te laaten marcheeren , of tegens de Steden Hattem en Eiburg, of elders, te employeeren in eenige der tegenwoordige Burgerlyke gefchillen in voorfz. Provinciën.

De Heeren Staaten van Overysfel gaven hun on-

f;enoegen over deze gebeurtenisfen ten allerduideykften niet alleen te kennen, maar vorderden van ons, dat wy ons rondborftig zouden gelieven te verklaaren , welke intentien daaromtrent by ons huisvesteden, op dat daar door de opgevatte vrees mogte kunnen worden verminderd, en de gemoederen tot bedaaren gebragt, waar toe als het prompst en toereikendst middel wierd voorgeflagen, het te rug trekken van alle de Troepes.

Wy ontvingen ook allerernftigfte Brieven zod van de drie Hoofdfteden van gemelde Provincie van Overysfel, als van derzelver Gecommitteerden te Wyhe vergaderd; als mede eene deputatie van dezelve Steden, alle tendeerende, ten einde geene Troepes tegens de Steden Hattem en Elburg mogten worden gebruikt.

De Heeren Staaten van Holland en West-Friesland gaven aan ons, by Misfive van den 25 Augustus laatstleden , te kennen, hoe Hoogstdezelve

niew

Sluiten