is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geleurienisjen in 17S7 tra. voorgevallen. 83

By die Refolutie heb* beu de Staaten verftaan 9 dat onverminderd de authoriteit en gerechtigheid van den Lande, van alle hooge Ambten en Officien binnen den voorfz. Lande vaceerende , en die in toekomende tyden zouden vaceeren , die in voortyden by den Prince V3n den Lande zyn geconfereerd geweest, op de Nominatie van drie Perfoonen , die by de Staaten gedaan zoude worden , by zyne Excellentie (Pr. Mauritz) de Electie gefchieden zoude, mits dat de brieven van commisfie by de Staaten op hunnen naam verleend zouden worden.

En uit hetverbond tusfchen Holland en Zeeland van den 25 April 1576 is ten duidelykftenopte maken , welke geweest zyn de hooge Ambten en Officien, die in voortyden by den Prince van den Lande zyn geconfereerd geweest, namentlyk de Raaden , en Ministers van het Hof van Holland en Zeeland , mitsgaders alle Hoofd Officieren, en Officieren van de juftitie, niet ftaande ter begeving van de Rekenkamer.,

F *

Et