Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

N". 1073. Lyst van den aangaanden Rang van den' Raad in Groningen, den 6 February I7F6 by zyne 1 Hoogheid geapproieerd, voor den jaare 1786.

Hendrik Gockinga. Befrend van Iddekinge. Jhstus vScato Qointus. Duco Gerold Rengers. Onno Tamminga van Alberda. Jan Wichers. Vincent B. Trip. L. Venhuizen.

Gedaan op 't Loo deD 5 February 1786.

(was get.) Willem, Pr. van Oranje.

(lager Jlondt)

Ter Ordonnantie van zyne Hoogheid,

by abfentie van den Geheim-Secretaris

j. de Ribmer.

N°. 1974. Addres der Burgery van Groningen, den 7 February 1786 gedaan aan het Collegie van Taaimannen en Gezwoorene Gemeente , over de Keure door Hun Ed. Achtb. .opzichtelyk den Raai gefchied, en door zyne Doorluchtige Hoogheid ge* disapprobeerd, met Jubjlitutie van anderen.

De ondergeteekende Burgers en Ingezetenen de. zer Stad, neemen de vryheid, U Ed. Achtb. door dezen te kennen te geeven, dat zy met aandoening en leedwezen hebhen vernomen, dat zyne Doorluchtige Hoogheid heeft goedgevonden, de Keur van 3gt nieuwe Raadsheeren, den aangaanden rang der Heeren Burgemeesteren en Raad voor dit jaar uitmaakende, voor een gedeelte tedisapprobeeren, en daar voor andere Perfoonen in plaats te ftellen.

Eene

Sluiten