Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ét Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 13

. en wylen 't goedvinden der Heeren Staaten by , Hoogstderzelver naaste byeenkomst daar op zoude wezea verdaan. Is goedgevonden en verdaan, de Heeren Gedeputeerden ter Staats. Vergadering zullende gaan te authorifeeren en te gelasten, om met openlegging van evengemelde Refolutie en Misfive te declareeren Hun Ed. Achtb. verwondering, over de conduite van de Heeren Gecommitteerde Raaden en de Heeren van Vlisfingen in deze zaak gehouden, dat Hun Ed, Achtb. niet konnen begrypen, hoe de Heeren Gecommitteerde Raaden hebben kunnen defereeren aan de indantien van de Heeren van Vlisfingen over de bedelling in een ander Stad, juist op een tyd dat de Heeren Staaten weinige dagen te vooren nog vergaderd waren geweest, en zeker aan veele der Leden bekend was de di^poficien ten opzichte van de Guarnifoens veranderingen binnen deze Stad genomen:dat Hun Ed. ^ichtb. wel gelooven, dat 'er voorbeelden zyn, dat een Stad, vpor zoo veel haar aanging, difficulteit maakte in het respecteeren van Patenten, 't gene plaats kan hebben, wanneer de order daar toe iets jirjejudiciabels vervat voor de privilegiën van zoo een Stad, maar niet dat de eene Stad zich daar om•trent bemoeide als 't een andere aanging, eh dat door dezen weg de Heeren Gecommitteerde Raaden voet ge ven, dat Hun Ed. Achtb. zich in 't vervolg zullen laaten gelegen leggen aan de Guarnifoens veranderingen te Vlisfingen en in de andereSteden. En dat wat aangaat de demarche der Heeren van Vlisfingen, hoe zeer dezelve is voorgekomen uit een overvloedige praïcautie, om geen weg van onderzoek omtrent het gebeurde binnen deze Stad te verliezen en onbeproefd te laaten, Hun Ed. Achtb. moeten remarqueeren, dat zy dezelve Heeren geheel onbevoegd oirdeelen, om tot een dergelyke dap te komen, en nooit zullen gedoogen, dat de ^Heeren van Vlisfingen zich aanmaatigen 't beduur pf de te gevene ordres binnen deze Stad: dat al verder Hun Ed. Achtb. geene byzondere redenen heb-

. . beo

Sluiten