Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

„ Mogenden niets was voorgekomen, het geneee. ,, nigfints ten laste van dezelve zoude kunnen wor„ den aangevoerd".

Indien mén nu met deze woorden, welke geen twyffel overlaaten, vergelykt, die van den Heer Lampsins, wanneer hy de Remotie aanmerkt als gefchied ,, op den voordracht van den Burger Krygs„ raad, conform het hartelyk gewenschte en vuu„ rig verlangen van de goede Burgery, immers van ,, de voornaamfte, bezadigdfte, beredeneerdfte en ,, weldenkendfte, met één woord by den bloem der„ zelve, langs gepaste, zagte en bedaarde wegen „ ter kennis van U Ed. Achtb. gebracht", word men door zoo veel aandoeningen te gelyk overvallen, dat men in twyffel ftaat, of men meer zyne verontwaardiging dan medelyden zal gehoor geeven ; en wanneer men al verder met deze woorden uit het Rapport der Heeren Gecommitteerden van zyne Doorluchtige Hoogheid, confronteerd het gepofeerde van dien Heer, in zyn Ed. fchriftelyke Memorie van den 23ften September laatstleeden,ingericht tegen de heilzaame propofitie van den Heer Penfionaris Louyssen, te vinden onder de Notulen van dezen Raade van den Qoften Augustus te vooren, waar zyn Ed. doelende op de Perfoonen van Gillis Baert, die kort te vooren door Hun Ed. Achtb. tot Ontvanger van den Nederduitfchen Armen, en Thomas Corbelyn, die op zyn beurt tot Ouderling was verkooren, zich dus uitdrukt: „zien „ de Burgers niet met zoo veel geduld als bedaard„ heid arm, hoe weinig men de voorkeur geeft aan ,, de weldenkende, zyn 'er niet reeds na de om. ,, wenteling Bedieningen begeeven, zoo in 'tBur„ gerlyke als in 't Kerkelyke, aan Perfoonen die ,, wel tegen maar niet voer de Conftitutie en 't ge,, zag des Stadhouders, geyverd hebben". - Moet men dan niet verbaasd ftaan , over de conduite van den Heer Lampsins, die zich niet ontzieteen braaf Burger dezer Stad, die op zulk eene uitdrukkelyke en fatisfaöoire wyze door zyne Doorluchtige Hoogheids

Sluiten