Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 220

]S9i 2126. Advys van de Heeren J. A. Engelhard, Raad en Syndicus van de Ommelanden , L- C. Schroeder en J Cannegiptkr , Hoogleeiuirs in de Rechten aan de Hooge Schooi van St^d kroningen en Ommelanden, betreffende het Dedara». toir of Addres van de gezamy-ilyke Afgevaardigden uit de SchuPeryen , Viycorpfe.n en Je^ood. fchappen van Wapenhandel in de Provtr.rie van CU verysfel, binnen Zwolle vergaderd, en op dei ij September 1787 ter Vergadering van Ridderfchap en Steden overgeleverd {*). Af gegeeven den 5 Maart 1790.'

FACTI SPECIES.

Ontfangen en geleezen by ons Ondergefchreevenen, een paquet van Aften en Documeoten, met geannexeerde vraagen; uit welker examinaiie ons gebleekeD is: dat G. J. Pyman, in qualiteit als destydes Prsfldent by de Gecommitteerdens der gewapende Burger-Corpfen in Overysfel, in eene Vergadering derzei ven , 's morgens op den 12 September 1787 binnen Zwol gehouden, gecommuniceerd heeft Copia van eene Misfive van zyne Majefteit den Koning van Pruisfen, gefchreeven aan de Heeren Staaten van Overysfel, betreffende den doormarsch en inquartiering der Pruisfifche Troepes; en dat daar op in dezelfde Vergadering van Gecommitteerdens is beflooten geworden, eer Request

(*) Leest indien gy wilt dit Addres, in het 7. Deel dezer Verzameling van Stukken, bl. 84. Het Advys duar over van den Heer Mr. M. Tydfman, toen ter tyd Hoogleeraar in de Rechten aan de Akadenne te Utrecht, en thands Grffier van Hun Edel Mogenden de Heeren Staaten van Overysfel, in het IX. Deel, bl. 68; en eindelyk , het Advys over dat zelfde Addres, van de Heeren Mrs. F. J. j. van Scheltin ga en H. U*. Huber , Raaden Ordinaris in den Hove van Friesland, in het XXII. Deel, bl. 292.

P3

Sluiten