Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

Provincie verbeterd, de eendracht en het vcrtrotöi wen herfteld, en de tegenwoordige Regeeringse Conftitutie op vastere gronden, dan ooit te vooi ren, gevestigd zal kunnen worden; terwyl ook tefe fens daar door de hoogstnoodzaakelyke invloe« van de Stadhouderlyke directie, tot eene gelukkié behandeling van zaaken, ten besten van het lievn Vaderland en van deze Provincie, geen nadeel lt den kan; aangezien dezelve, zal zy van eene bi ïlendig gelukkige en vruchtbaare uifwerkinge zyni op de lief ie en het vertrouwen der .Matie gegroai moet wezen; terwyl de droevige óndervinding ii den tegenw >o.rdigen tyd maar al te overtuigen* bewyzen oplevert, dat dezelve door geen gezag] hoe groot ook, bewaard kan worden.

Hier mede hoopen Gecommitteerden voldaan t hebben aan den last, welke ü Ed, Mogenden 01 hunne fchouderen gelegd hadden, en zullen daaroic dit hun Rspport befluirende , oprechtelyk wet fchen: dat het den Allerhoogften behaage, de de liberatien van U Ed. MogenJen over alle de gewij tige objecten, in dit Rapport vervat, en waar va' het toekomende lot dezer Provincie zal afhangen; zoodaanig te beltieren, dat derzelver Refolutiei hier op te neemen, verftrekken mogen toe bewai: ring cn vermeerdering van rust, vrede en welvaaii binnen deze Provincie, zoo wel als tot heritel vil eendracht en vertrouwen tusfchen de goede In- e Opgezetenen, en tot bevordering van derzelv» wezenlyk geluk en voorfpoed, tot in lengte va/ dagen.

Concept van een Reglement Reformato* waar na de Regeering in de Provinm van Utrecht in het toekomende z> ■worden btfield en beleid.

I.

De Regeering van de Hooggemelde Provincie n Utrecht, zal blyven beltaan als van ouds, in d'ri

Lt

Sluiten