is toegevoegd aan je favorieten.

Katechismus der H. Schriftuur, of Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der H. SCHRIFTUUR. i?9

afgelegenfte Gewesten des Aardbodems , waar geen der Apostelen ooit geweest is.

V. Hoedanig is de tegenwoordige ftaat der Kristelyke Kerke?

A. Schoon zy op verre na haren ouden bloei nog niet herkregen heeft, doen zig egter, van tyd tot tyd, meer en meer gunftige vcrfchynzels voor haar op. De Hervorming, fchoon te vroeg in haren loop geftuit, en flègts tot dc kleinfte helft der Kristenheid bepaald, by weinigen tot volkomenheid gebragt, by velen op nieuws voor het oude Bygeloof verruild, en by de meesten verworpen, heeft daar toe den weg gebaand, en de blydfte vooruitzigtcn voor het toekomende geopend. Alhoewel het groter deel der Kristenen , aan de vroeg ingeflopene dolingen en bygelovige gebruiken en Kerkgebaren , nog gekleefd, en aan Geloofsdwingclandy en overheerfching geketend blyft, en het meer verligte en vrijer Proteftantendom , in velerleije Aanhangen , en verfchillende Gezindheden, verdeeld, begind nogtans, onder het laatfte, de vryheid van denken, de lust tot redelyk onderzoek,t en de onderlinge verdraagzaamheid omtrent deze en gene verfchillende geloofsleringen, en godsdienftige praktyken, langs hoe meer, doortebreken, en fchyncn zelfs de eerjïen, ik meen die van dc Roomfche Kerke, fints enen geruimen tyd, meer bedagt te zyn, op het verbeteren der meest in 't ooglopende misbruiken, en, met minder hevigheids en bitterheids, tegen de Hervormden te yvercn. En, alhoewel de Pausfelyke ZenAl 2 de-

IV.

afdf.ling. VI. les.