Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der H. S CHRIFTUUR. 213

leader wyze, cn in de beteugeling van grove en in 't oog lopende buitenfpongheden , t door ondergefchikte Magten, byna overal en in alle welgeftelde Maatfchappyen der Waereld plaats hebbende, genoegzaam kan gehandhaafd worden. En, eindelyk, dat dit twede bewys reeds zo vele regte kundfehap by iemant onderfteld, aangaande de Zedelyke Eigenfehappen van God, byzonderlyk zyne Regtvaardigheid en Goedheid, en aangaande de ware uitgeftrektheid zyner Voorzienigheid, als , buiten het ligt ener Goddelyke Openbaring, niet wel bereikbaar kan geoordeeld worden, cn als reeds gebleken is, voornamelvk aan het onderwys der Kristelyke , door ons, te moeten worden toegefchreven

V. Hoe blykt het een cn ander al wederom ?

A. De kragt en invloed der bygebragte zwarigheden en uitzonderingen omtrent de bewyzen der Natuurlyke Rede, voor de leer van enen Toekomenden Staat, blykt ten klaarfte uit de zigtbare verlegenheid, verwarring, onzekerheid en twyffelingen, waarmede zelfs de zodanigen hier omtrent worftelen, die, onder het Kristendom opaevoed, en dus niet weinig hunne Rede en redekavelende vermogens, door het onderwys des Euangelies, in't algemeen, opgefcherpt en aangekweekt hebbende, het geza<r dezer Openbaringc aan eep kant leggen, en zig alleen aan de beginzels van den 'zo^enaamden Natuurlyken Godsdienst voorwenden te willen houden; als die niet alleen O 3 on-

IV.

AFDELING.

XI.

LES.

Sluiten