Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 139

:ter Electie geprefenteerde Nominatien van Burgemeesteren en Schepenen, tot hiertoe vruchteloos :en buiten effect heeft gehouden, niet alleen, maar dat nu na twee jaaren oproepens van de Provmciaa:1e enStedelyke bezwaaren. aan dezyde van cteStaa;ten, daar inne niets het allerminfte tot genoegen ider Burgeren en In- en Opgezetenen is verrichi. geworden; maar integendeel, dat alle het gene daar toe door alle behoorlyke wegen en middelen is voorgedraa^en werd gedilayeert, zoodaanig, dat in plaatfe dat de eensgezindheid en het onderling vertrouwen tusfchen de refpectiveStaats-Leden met de Burgers en Inwoonders van de Steden zoude bewaard , bevestigd en beftendig gemaakt worden» veel eer de Burgers en Inwoonders van de Steden vertrouwen, voor zich alle redenen van misnoegen over de voorftemmende Leden te hebben: als zy :te recht oirdeelen, dat eenmaal een einde van zaaken, ter afkomst en afdoeninge, immers van hunne Stedelyke bezwaaren, behoorde plaats te hebibeD.

Zoo als dan op dien grond gerust heeft het infteeiren ter afdoeninge van de pointten, betreffende Stads Regeeringsbeftellinge van de Magiftraat der Stad Utrecht, en de beëediging van het daar toe gearresteerde Reglement op den aoften Maart :jongtleeden, als mede de begeerte van onze Burigery ter beëediging van het nu meer dan tien maan:iden vastgeftelde Reglement op de Regeeringsbeilftelling dezer Stad; na dat aan de Regenten daar Mtoe door Burgery, een bekwaamentyd van veertien Idagen beraad te vooren was gegeeven, en waaraan de Regenten ter afkomst van de bezwaaren gehouden waren te voldoen; daar het doch ingevolgeonjze Stads Rechten en Voorrechten , aan de Burgery toekomt, om met hunne Magiftraat te mogen vastftellen en beraamen zoodaanige orde, betreffende :de Regeeringsbeftellinge, als zy oirdeeld tot welivaart van hun en deze Stad te ftrekken; en waar :aan een ieder Regent verplicht en gehouden is zich

■■■ - m

Sluiten