is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 22$

lebben wy ook geraaden gevonden , ons aanbod aar toe, thands in hec byzonder en directelyk aan J Ed. Groot Achtb. te addresfeeren. ' Wy hebben wel opgemerkt uit O Ed. Gr, Achtb. tfisfive van den 4den iezer, dat U Ed. Gr. Achtb. ifficulteeren, om met oplicht tot fommige der oornaamfte poinften difFerentiaal, eenige me iiatie e admitteeren , en in tegendeel van begrip zyn, lat dezelve preliminair behooren gehouden te woren voor geconftateerd.

Doch gelyk wy, noch iemand der Bondgenoocen, ehoudeDS de qualiteit en onzydigheid van Media» eurs, voor het entameeren der onderhandelingen, ;ich kunnen inlaaten in een onderzoek dier poincien, veel min de fustenue van een der Partyen, aaromtrent, voor gegrond erkennen en beflisfeo, relyk men voorzeker zoude doen , indien men voorf, ter requifitie van een der Partyen, zoodaanig iioinfl of poinöen van de mediatiè excipieerende, ,aar door met 'er daad toonde en verklaarde het jefustineerde van die Partye ten opzichte van deselve te agnosceeren en buiten dispuit te houden; 100 kunnen wy ook niet zien , dat U Ed. Groot ichtb. verftaan zouden worden zich eenigzins te iraejudicieeren, ten aanzien van derzelver fustenuen smtrent die gementioneerde poincten , door het anneemen van eene mediatiè , welke uit haaren art niet anders kan geconfidereerd worden te zyn, ian een middel waar door de discrepeerende Partym worden geinduceerd, om met den anderen in mderhandeling te treeden, zonder dat uit zoodaalige acceptatie van mediaiio eenige verplichting kan geoirdeeld worden te ontftaaD, om cafu quo aan de lecifle of arbitrage der geaccepteerde Mediateurs iiver te geeven zoodaamge poinflen , die men liet meent objecten vaD decifie of arbitrage te ainnen zyn.

Ja, wel verre van daarin eenige difficulteiten te i/inden, is het ons zelfs voorgekomen, dat de tusfchenkomst van Mediateurs dienftig zoude wezen P 3 om