Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZAMELING

VAN

.PLAGAATEN, RESOLUTIEN EN ANDERE AUTHENTYKE STUKKEN enz. BETREKklNG HEBBENDE TOT DE GEVVIGTIGE GEBEURTENISSEN, IN DE MAAND SEPTEMBER 1787 EN VERVOLGENS» IN DE REPUBLIEK DER VEREENIGDE NEDERLANDEN VOORGEVALLEN.

No. 1, Waarfchouwing door de Ed. Mog. Heeren Staaten van Friesland, ter gerustjlelling van de Ingezetenen dier Provincie. In dato den$ September 1787.

. De Staaten van Friesland, allen den geen en, die Wten Z1£n °f h0°ren JeezeD' fal"t: d°én te

»rn^ZOrWy meer fe" rteer ontwaar worden, dat de goede Ingezetenen dezer Provincie, op welke wv een vast vertrouwen ftellen, en van welkers goede Wtenne en onderwerping aan 's Lands he llÏÏe Wetten en eerbied voor hunne wettige Overheid, wy volkomen overtuigd zyn, dagelyks doorS tnige onrustzoekende en na verandering haakende ï. DeS alIerhandef eSeQ en middelen, zelfs ' ook

Sluiten