Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•% REGISTER

Heeren Gedeputeerden van de Provincie Utrecht ter Generaliteit gedaan, tot het aangaan van eene defeyfive Alliantie piet de Hoven van Pruis/en en Groot-Brittannien enz. In dato den 18 OBober 1787. ... . bladz. 101.

'Ke. 187- ExtraB uit de Refolutien van Ridderfchap en Steden de Staaten van Overysfel, behelzende verklaaring van de Heeren Gecommitteerden der Stad Zwolle, van zich te conformeeren met de Propofitie en Refolutie wegens het weder invoeren van het Reglement op de Regeeringe van den jaare 1748. In dato den 18 OBober 1787. . bladz. 102,

r> 188. ExtraB uit de Refolutien van Ridderfchap en Steden de Staaten van Overysfel, behelzende dispcfitie, op de Misfive der Regeering van de Stad Ha.felt, benevens het Request van ,A. Exalto d' Almaras enz- In dato den 18 OBober 1787. . . .... bladz. 102.

> 189- ExtraB uit de Refolutien van Ridderfchap.en Steden de Staaten van Overysfel, waar by eene Commisfie wordt gedecerneert, mn te examineeren en na te gaan al het gene tegenswoordig met relatie tot de gefubpfteerd hebbende Commisfie van Defetifie, diende te worden geredresfeerd. In dato den 18 OBober 1787. . . . bladz. 104.

•6 190. Nota verbale van zyne Doorluchige Hoogheid-den regeerenden Hertog van Brunswyk Lunenburg , ter hand gefield , aan de Commisfie uit den Achtbaaren Raad der Stad Amfieldam, betrekkelyk de disfolutie van den Krygsraad. In dato den 18 October 1787. • • ■ bladz. 104.

>. — 191. Publicatie van zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Prince Erf-Stadhouder te Schiedam afgekondigt, ter kennis geeving dat Hoogstdenzelven Gevolmagtigden na die Stad zal zenden, om de klagten en bezwaaren der Ingezetenen

Sluiten