is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 'Gebeurtenis/en ln 17S7 enz. voorgevallen. 67

Ten tweeden: Allen, die eenig Generaal Comman,Öo ever de gewapende Manfchappen binnen FraneJcer gehad hebben.

Tendeiden: Allen, die zich hebben laacen gebruiken , om als Commandanten of Officiers van gewapende Manfchappen een Stad, Vlek of Dorp in bezetting te «eemen, te houden, of daar toe Patent te verleenen.

Ten vierden: Allen, die zich hebben laaten gebruiken} om als Commandanten of Officiers eenigé Perfoonen te arresteeren; gevangen te neemen, te Vervoeren of te mishandelen.

. Ten vyfeten: Allen, die in eenige Regeering of bublieke Bediening zynde, in deeze hunne qualiteit de pratenfe Staaten van Franeker ongedwongen hebben erkend \ als mede zulke Perfoonen , die zich tot het erkennen van de wettigheid dier pratenfe Staaten of tot derzelver medehelping döör verteekening hebben verbonden, of tot die erkentenisfe ?mderert hebben genoodzaakt; waar onder ook zulke Predikanten, die voor die pratenfe Staaten vafl Franeker mogten hebben Gebeden of hunne Gemeentens of Toehoorers tot het erkennen van dezelve of tot eenige ahdere oproerigheden mogteri hebben opgewekt of aangefpoord.

Ten zesden: Allen, die zich als Commandanten o£ Officiers hebben laaten gebruiken, om penningen van de Ontfangers of Coll"Ct.eu',s öp te haaien ; ook zulke Perfoonen, welke zich niet ontzien hebben , om de Ontfangers of Collecteurs door bedreigingen' .of geweld tot de overgave van 's Lands penningen te nood7aaken , of die penningen d iadelvk hebben geligt, ontfangen, Of daar voor Quitahtie ge* pasfeerd.

I en zevenden: Allen j die zich hebben laaten gebrü'keh, om ter bekoming Van buitenlandfche * lu'pberden te werken, of zich aan het daadelyk enga.geeren, inbrengen j Of comrriandeeren van zulke Hulpbenden hebben fchuldig grmaakt.

Ten agtfien: Allen, die de onderneemingen eh B i aaa-