Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 219..

zich aan het hoofd der Pruisfifche Troepen naar Hólland begaf, verwaardigde Uw Hoogheid zich, myne inftantien ten voordeele deezer Natie, welker welzyn en belangen in het algemeen het voorwerp myner wenfchen zyn, goedgunftig te hooren: Uw Hoogheid zal thands ook wel voor aangenaam willen houden de uitdrukkingen myner dankbaarheid en die van deeze Natie, voor welker oogen zich de uitlleekende hoedaanigheden , welke Uwe Hoogheid kenfchetzen, daaglyks meer en meer ontwikkelen. Het aandenken aan de verplichtingen, welke wy Uwe Hoogheid hebben, zal altyd in onze harten gegraveerd zyn, en nimmer zullen wy vergeeten, dat Uw Hoogheid niet alleen Hoogstdeszelfs Commisfie, welke de Koning mynen Broeder Uw Hoogheid heeft aanbetrouwd, zo roemryk volbragfc heeft, maar dat de gelukkigfte omwenteling daar een gevolg van geweest is, welke aan het Land deszeifs vryheid en onafhanglykheid weder heeft gegeeven, door de Conftitutie te bevestigen en den Prins mynen Gemaal in de oeffening zyner billyke Rechten en Prerogativen te herftellen. Ik heb" de eer met de gevoelens van eene onveranderïyke verknogtheid, en met de byzonderfte hoogachting te zyn, enz.

(was get.} WlLHELMINA.

No. 250. Publicatie van Hun Ed.Mog.de Heeren Staaten van Friesland, tot vernietiging van de zogenaamde Fratemiteiten en foortgelyke Gemeenjchap-

^ pen enz. In dato den 3 November 1787.

De Staaten van Friesland, allen den genen die deezen zullen zien of hooren leezen, falut; doen te weeten.

Alzo ter onzer kennisfe is gekomen, dat niettegenftaande onze Publicatie van den 4den September laatstleeden, waar by wy, om redenen ons daar

toe

Sluiten