is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

it Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 189

nen êéd van gehoorzaamheid aan 's Lands Wetten overeen brengen, te minder Ed. Mog Heeren 1 alzo wy uit het gedrukte plan van deeze Collecte verneemen, dat een zeker gedeelte dier penningen aan een generaal departement in Holland moeste worden opgebragt, waar door op eene indirecte wyze j den toeleg der hoofden ter omkeering der Conflitutie aldaar, wierde bevorderc; en derhalven behelst deeze onderneeming een' toetreeding tot, en medewerking met die beroerders van ons Nederland.

Ten derden, zullen wy nu het Rapport aangaande onze bevinding omtrent het daadelyk uitmarcheeren en adfifteeren van Genoodfchappen, U Ed. Mog. voordragen, beginnende na orde des tyds, met A. een brief van O. Blom, aan den Commandant van het Genoodfchap te Stëenwyk in dato den 17 Oef ober .785 houdende, dat de nood hec veteifchende, die van Meppel fpoedig ter naarer asliftentie zouden opkomen, — 8. dat op den 31 Augustus 1786. door Lamb. Kniphorst, in de Mep-, peler Krygsraad is ingebragc, een brief van d. W. Daandels, Secretaris van het Genoodfchap te Hattem, waar by hec Meppeier Genoodfchap verzogt wierd, om die tegens de maatregulen by de Heeren Staaten van Gelderland genomen, te adfifteeren, en de Misfiven daar over aan de andere Genoodfchappen ce bezorgen.

lerwyl nog dien zelfden dag een diergelyke Misfive van de Mad Elburg door ür. van der Sande. is overgegeeven, waar op by de Krygsraad is beflooteo , alle, die daar toe geneden mogten wezen, zich door infchryving te laaten verbinden, en zulks verrigt zynde, daar van aan H. W Daandels kennis te geven, dac vervolgens op den 2den September

een nadere aanfehryving van G. W. van Barnevelt , Commandanc van Hactem , is ingekomen ; waar na op den 4den September 5b Perfoonen daadelyk geewapend onder commando van A. Meursing, ,Dr. van derSande, ewN. van Veen, naar UaAemzyn uiige-

t0'