Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

É'é Scheurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 225

,», Iifeerd, hoe dac zy vernemen hebben, dat de Proyinéie van Overysfel in cieeze critique tydsom3, {handigheden genoodzaakt is, zich tegen eene „'•Landverdervende Cabaal, die niets minder dan 3, onderdrukking en geweld, roof en plunderzugt ij in 't oog heeft, te moeten defehdeeren', en ten 3, di^ri einde reeds de nodige maatregelen in 'rwerk 3, fteld; zo zyn wy door cle Heeren van 't Defenfie-wezeh Van U Edele Mog. Provincie g'einfor 33 meefd geworden, dat U Edele Mog. nog wel ee3, nige gewapende Manfchappen van 'onze Genood3, fchappen. zouden, emploijeeren willen, om die 3, fnoode Cabaal te keer te kunnen gaan. Wyvin3, den ons derhalven verpligc, U Edele Mog. in >, derzelver oprechte Vaderlandfche poogingen na j, ons vermogen te moeten onderfteunen, en bie», den ten dien einde onzen gewapenden arm aan , om 3, ingevolge Refolütie van U Edele Mog. van den 31 15 Juny 1787, en conform het plan van Militaire j, difcipline daar by gearrefteerd, ons onder de or33 dr.es van U Ed. Mog. of Hoogstderzelver Gecom33 mitteerden tot het Defenfie-wezen te laatep ges> bruiken, daar het welzyn van het Vaderland het zal yereifchen. ,

3., Dan Edele Mogende Heefen! vermids dezelve 3, Landverdervende Parthy alhier, even als elders, i, daar op uit is, om die "génen welkemet hunne boo5, ze oogmerken niet inftemmen, aller wegen te ver,, volgen en te perfecuteeren, zo verzoeken wy in3, ftancelyk, dac U Ed. Mog. , wannéér wy de ver„ zogce adfiRencie daadelyk praefleeren, ons Ver,, leenen U Edelè Mogende veel vermogende pro,, ceüie, als wy uit hoofde van deeze onze gepra?3, fleerde hulp aan U Edele Mogende ih eenige on.3, gelegenheid zouden geraaken, of ons dieswegens ,, eenige onaangenaamheidin deeze Landfchap mog,3 te overkomen.

3, 'c Welk doende

„De Gecommitteerdens uit alle de Éxereh III. Déél. P „ tie-

Sluiten