Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ii Vèrzënieling van Stukfan betrekkelyk tot

ctas bederf hebben gebracht. Deeze verdeeldhë-i; den hebben in de belemmering van onzen Koop., handel, in den toeftand van onze Hnancien en vaiil onze Krygsmagt, en in verfcheide andere voorwer-*-

?>en van algemeen belang, menigvuldige beklaag-, yke gebreeken veroirzaakt , welker verbetering^ den aandagt der Overigheid naar zich trekt ; zyv hebben ook aanleiding gegeeven (het geen misfchieai het allerdroevigst is) tot een geest van verblindheid! en verwarring, die nog aan het gisten is, en op> Verfcheide plaatzen in 't geheim word aangezet

En 't geen de bekommernis, welke uit zodaani-ge befchouwingen natuurlyk moet ontftaan , nogr, vermeerderd, is het droevig aanzien, 't welk hefc: toeneemend bederf der Zeden en groödbeginfeleü! ender ons opleeverd.

Menigmaal hebben wy, by het wederkeeren vani ©hze plechtige Bede-Dagen", de Zonden 'van het; Volk, het over hand toeneemen van God loosheid *, ongeloof, onverschilligheid in den Godsdienst, eü i weelde betreurd, waar uit eene menigte van on-• deugden ontftaan zyn, die voor elk in 't byzondeiv heilloos, en voor de Maatfchappy in het gemeen il verderffelyk moeten zyn. — Dan het is een van i de rampfpoedige gevolgen onzer laatfte Onlusten, geweest, dat dezelve nieuwe overtreedingen ge- ■ voegt hebben, by deeze vernederende lystvan onze Nationaale Zonden. — Dezelve hebben , onder allerlei uitvlugten en fpitsvinnigheden de éédeh, die de waarborg der trouwe onder de Mehfcheö Zyn, losgemaakt; op verfcheide plaatfen hebben zy de heilige verrichtingen van de Dienaars van het Euangelie tot de fnoodfte oogmerken van Geweld en Oproer doen ftrekken ; de verderffelyke in* vloed van onze Burgertwisten heeft, in een menig* te van Belyders van den Christelyken Godsdienst, alle gevoelens van Liefde en Oprechtheid, vaü Eerlykheid en goede Trouw, bvna ten eenemaal uitgeblust, terwyl Partyfchap, Haat, Kwaatfpreefcenheid en Wraakzucht, het genoegen van heg

huis*

Sluiten