Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 voorgevallen* §

», Hunne Hoog Mogenden niet konde toelaatea, ,, dat zy onverhoord verdagt gehouden, veelmin „ veroirdeeld zouden worden, de Vifie van de „ voorfchreeven Memorie en Bylagen, waar op de gemelde infimulatien fcheenen te berusten* aan hun zouden mogen worden geaccordeerd» „ ten einde zy gelegenheid zouden mogen hebben, s, om aan Hun Hoog Mogenden zodaanige Klucida3, tien te doen toekomen, welke zy vertrouwden s, dat meer dan toereikende zouden zyn, om hun 'it van allen blaam in het bekleeden van hun Ambt volleedig te zuiveren".

Midsgaders nog ingevolge en ter voldoening vaa derzelver Refolutie Commisforiaal van den 6dea Febr. daar aan volgende, hebbende geëxamineerd eene Misfive van den eerften Raad en andere Raaden van den Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaaze, gefchreeven alhier in dea Hage den 5den February daar te vooren, daar by aan Hunne Hoog Mogenden te kennen geevende: dat, niet tegenftaande zy zich volkomen bewust waren, dat geen aanklachte door hun was gedaan, ja zelvs geene aanleiding door den Raad was gegeevea itot het formeeren van befchuldiging ten laste vaa bovengemelde hunne mede-Raaden, zy echter uit evengemelde Hun Hoog Mogenden Refolutie warea ontwaar geworden: ,, dat de partydige handelwyze van de gemelde hunne mede-Raaden door meer dan eene omftandigheid beweezen zynde, de voorziening van Hun Hoog Mogenden had noodzaak„ lyk gemaakt, tot bereiking en bevordering vaa het oogmerk, om voor zo veel zulks van Hun Hoog Mogenden afhing, de Rechtsoeffening ea ,, handhaaving der Juftitie geplaatst te hebben ia ,, handen van Leden, die (gelyk zich Hun Hoog „ Mogenden daar by uitdrukten) in allen opzich3, ten met de nodige onpartydigheid in de behan„ deling van zaaken te werk gingen, en hunne pos3, ten bekleedden"; en alzo voordraagende de ui$erfte verlegendheid, is welke de gemelde Raad A 2 vaa

Sluiten