Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenisfen[m ij%^"enz. voorgevallen. 227

763. Extraïï uit het Boek van Refolutien van Raad en Gezworen Gemeente der Stad Campen, behelzende Deliberatien en Refolutien, omtrent het inrukken der Pruisfifche Troepes in de Provincie van ■ - Overysfel: over de herftelling van zyne Doorluchtige Hoogheid in deszelvs rechten, ende Confirmatie van het Regeerings-Reglement van 1748; over de• disapprobatie van de Keur door zyne Doorl. Hoogheid gedaan; over de Projedt Tractaaten van Alliantie met Pruisfen en Engeland; over het Plan ter '•erbetering van de Armee enz., van den 22 Seplember 1787 tot den 6 Maart 1788, ingiejlooten.

Den 22 September 1788.

iPoinïï van Deliberatie de Gezwoorene Gemeente voor te dragen.

Daar het vry waarfchynlyk is, dat by de teèetiS.sroordige inrukking'van .Pruisfifche Troepesin de Provincie, ook deeze Stad den inmarsch dier Troepes niet zal kunnen ontgaan, zouden Hun Wel Edele Hoog Achtbaare wat hun aangaat van advife zyn, in deeze tydsomftandigheden zich tegen dien inmarsch niet te oppopeeren , verzoekende daar toe mede de Concurrentie van de Gezwoorene Geimëente.

Terwyl dan nog de Heeren van deMagififaathet emngeeren van verfcheide poincten van orde binnen de Stad daar toe relatief, zouden demandeeren aan eene extraordinaire. Commisfie van .twee Heeren 1 uit derzelver midden, nefièns twee Leden der Ge:zwoorene Gemeente; waar toe in den haaren geidespicieerd hebben, de Heeren van PIemert en ! Sf rockel.

De Gezwoorene Gemeente conformeert zich met de Heeren van de Magifiraat; en hebben uic het midden van hun gecommitteerd, de Heeren sè :Greeve en Bundes*

P 2

pen

Sluiten