is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Geleurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 6$

po. 800. Misfive van den Prefident en Raaden over Holland, Zeeland en Friesland , in dato den '4 September 1788, gefchreeven aan de Heeren Stafa ten van Holland en West-Friesland.

Edele Groot Mogende Heeren!

Dewyl U Ed. Groot Mogenden by Hoogstderzelver Refolutie van den 25fien Juny Iaatstleeden, hebben goedgevonden te requireeren 's Hofs bericht, nopens de abfentie van Mr. Raymond Slicher, Secretaris van den Hove, en die zaak by ü Ed. Groot Mogenden nog in deliberatie is; hebben wy vermeend niet te kunnen afzvn van U EdeleGroot Mogenden te communiceeren , dat wy op eergisteren hebben ontfangen eene Misfive van den voornoemden Secretaris Mr. Raymond Slicher, gefchreeven te Brusfel den 1 Sept- 1788; waar by dezelve aan ons te kennen heeft gegeeven, dat by de andere redenen in gemelde Misfive vermeld, waarom hy Secretaris tot no» toe niet had kunnen befiuiren deszelvs tot hier toe voortduurende abfentie daadelyk af te breeken en met deszelvs retour tot hervatting van zyn Post te verwisfelen; en welke redenen hoofdzaa. kelyk beltaan, in eene vreeze voor molesten der op hem onvergenoegde gemeente, by gekomen was dat hy Secretaris by gerugten vernoomen had. dat er voor alle de Ambtenaaren van Hólland een

I eed van getrouwheid boven den ééd by den aanvang hunner Bediening gedaan, gearresteerd was; welke ook zo als hy Secretaris zegt, vervolgens

' vernoomen te hebben, kort daar aan door de prefente Leden en Ministers van den Hove, uitgezonden den Heere Stadhouder was afgelegt geworden , laatende gemelde Secretaris op deeze kernisgeeying by de voorzeide Misfive volgen deeze periode. ö

,, De.n inhoud van deezen ééd Edel Mogende ftJ Heeren aan den Ondergeteekenden bekend ge-

w wor-