Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gibeumnisfm in r?8f enz. voorgevallen. 32 f

I jrnaar ook gebonden is, om daar van Vöornamcntlyk 1 jrj tyden van Co.nbustie het nodige gebruik te maalken, ten einde <-'en ieder by Zyn goedhebbend recht ' werde gemamti ieerd, en tegen alle overheerfehing 1 op eene behoorlyke wyze gedekt4 is den Onderge1 teekenden geen ander middel om eens ten einde 'van de hem aangedaan wordende mishandelingê të jgeraaken, overgebleeven , als om zich tot Uwe iDoorluchtige Hoogheid in Hooggerhelde qualiteiÉ Ite wenden, en Hoogstdenzelven eerbiedig te vef« 1 zo? ken:

,3 Dat Ü we Doorluchtige Hoogheid, door Hoogst,5, desïelvs Stadhouderlyke aucioriteit, gelieve te 1J} eifectueeren j dat de Heeren Van de Magifiraat

van Deventer, alnog.ten eerden als naar benOo* ,„ ren, komen te defereeren aan de verzoeken en hel !j, reclame van zyn goedhebbend recht, door deb, ,„ ündergeteekenden aan Hun Wel Ed HoogAche14, baare by zyne twee boven Vermelde Misfive*; ,,, gedaan : en dien ten gevolge, hem Ondergeteehm kende ten eerften verleenen de nodige veiligheid! 0, om binnen haare Stad ter waarneeminge van heS Ift hem aanbevolen Secretariaat, te kunnen komen i«, en blyven; en dat hem Ondergeteekende in voor* ,„ fchreeven qualiteit van Secretaris van haare Stad

zullen hebben te erkennen, en in alle de DepafviS tementen daar toe gehoorende $ als dan gelyk

van te vooren laaten fungeeren * ter tyd en wyleQ ,, dat hy Ondergeteekende of zelv te raade2al wor,„ deft van voorzeide Ambt vrywillij; te refïgneem ren en afftand te doen» of daar van Zal wezen ,, geremoveerd en verlaaten op eene wettige eö jj, Couftitutioneele wyze; dat is,door hem Onder-» ,„ geteekende , byaldien men onverhoopt mogte j.3i oirdeelefi daar toe redenen te hebben* te doerl ,,, Fiscalifeeren, zo als in Rechten behoord, en dan dj daar in» nadat hy Ondergeteekende tegens diefl ,,, eisch en calange zyne wheren en defenfien * geijj lyk in een Land van Juftitie past en betaarflefyk , *, is, ten vollen zal hebben genoocen, te doen .IX* Dist, ' J küs

Sluiten