is toegevoegd aan uw favorieten.

Bericht, wegens de thans plaats hebbende geneeskundige inrichtingen, bij de nationaale troupes der Bataafsche Republiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ?4 >

die vindt, na eene min aanmerkelijke verandering , gebruiken moet.

Al wat zich derhalven ten deezen opzichte laat bepaalen, zijn .algemeene Inrichtingen, welke overal in acht kunnen genomen worden * en die men nimmer uit het oog behoort te verliezen. — Wij zullen er hier eenige van opgeeven.

In het uitkiezen der gebouwen voor Guarnifoens-, gelijk als vooralle andere Hospitaalen, lette men vooral op. derzelver ligging, en onthoude zich zoo veel doenlijk van de geene, die op eene vochtige en laage plaats voor handen mogten zijn , . bijzonder , indien dezelve met graften van ftilftaand water zijn omgeeven. Men moet het van nabij gezien hebben, om overtuigd te zijn, hoe zeer de vochtigheid der gebouwen de geneezing van zieken en gekwetften vertraagt, nieuwe ziektens aanbrengt en de fterfiijkheid vermeerdert.

De vereischte uitgeftrektheid van ieder der Guarnifoens-Hospitaalen moet, naar het waarfchijnlijk getal zieken, voor ieder plaats berekend worden; dan, daar het hier een groot onderfcheid maakt , of de zieken op een gepakt , dan wel, gelijk eene goede inrichting vordert, behoorlijk van elkander worden afgelegd, is het noodig op te geeven, op welk

eene