is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4, VERZAMELING van STUKKEN &c.

authorifeert hem in 't Generaal (h) om over het Folk van Oorlog te commanderen, en ordonneren, gelyk tot maintenement van de Unie, en defenjie,. bewaar nis en verfekertheid van den Staat, Ruste, Rechten en Previlegien van de Landen, fop in 't generaal als van elkf Provincie in het particulier, en tot befcherming van de Inwoonderen van dien, mitsgaders confervatie van de Ware Gereformeerde Religie, die tegenwoordig in de Provinciën , Geasfocieerde Landfchappen en Steden by Publicque authoriteit wordgee'xcerceerden tot (landhouding van de tegenwoordige Regeering fal behooren : zonder te expliceren, hoe hy zich foude gedragen in de uitvoering van foo ample, en foo generalen last, en fonder het minfie gewag temaken van de Raad van Staten, fchoon bekleed met de Generale Directie en Dispofitie in Saken, en over het Folk van Oorlog, noch ook van het Territoriaal Recht aan de Staten van de Provinciën, en derfelvér Stadhouders competerende : Beide ftrydig met de gewoone ftyl dèr commisfien van de hooge Militaire Officieren , waarom ook de Gedeputeerden van Vriesland en Stad en Lande by aanteekening forg droegen voor het Recht van haar Stadhouders.

Dc commisfien worden wel doorgaans gecouchcert in de generale Termen; maar die generale Termen worden gcëxpliceert en bepaald door de Inftruótien,dogmcn vind niet,dateenlnilructievoor Prins Frcdrik Hendrik als Capitein Generaal gemaakt is, fchoon de commisfie zich refereerd tot de Inftruclic voor hem te maken.

De

O'O 23 April 1625.