Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'WILLEM TELL,

Dat men, uit laffe vrees, zichzelf tot flaaven maakt! 't Is p!igtlyk,.dat men hier zorgvuldig fteeds voor waakt. Ik heb niets anders dan myn' pligt in acht genomen ; Dies is myn hart gerust, wat me ook moge overkoomen. 'k Beveel myn zaak aan Hem, wiens liefdryk tocvoorzicht Der ftervelingen lot naar zyne wysheid richt. Hoe dikwerf vreezen wy, dat alles is verloren; En zien den bb/dften dag uit eenen nacht geboren Van 't dreigendfte gevaar! Wie weet of dit geval Voor *t dierbaar vaderland niet heilzaam wezen zal? Doch, moet ik fterven, 'k zal myn lot gelaaten draagen.

ELISE.

Gy flerven...! Hemel, ach...!

T E L L.

Zal ik myn' zoen dan wangen ? Begeert gy dan, dat ik hem met myn eigen baud Zal Aagten, tot vermaak van eenen dwingeland? BeAis dan vry myn lot.

ELISE.

Zoude ik uw lot beflisfen? Ik moet, ó Hemel! dan myn' zoon of egaé misfen! Rampzaalge vrouw! hoe wordt uw teèrbeminnend hart Verwoed vaneen gefcheurd, door overmaat van fmartl Zal 't juk der dwinglandy o:;s eeuwig d ;n doen zuchten ..!

Driewerf gelukkig land ! dat ftaêg de zoete vruchten , li kerk en burgerhaat, der dierbre vryheid plukt, Endoor geen' dwingeland op 't wreedfte word verdrukt! Uw volk kan nooit genoeg den Hemel dankbaar wezen Voor zulk een heilryk lot! — Wy moeten fiduren, vreezen,

Voor

Sluiten