Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'34 VERZAMELING van STUKKEN

voeging, dat als den Regter van die Plaets of Territoir daar het goed gelegen is niet wil defereeren of ftil zitten , hy zelfs een Curator ftellen kan; namentiyk : Pofitis ponendis. Maer het zy zoo het wil, waer ftaet ergens in regten? dat aan de poteftas Magifteria, fynde dan den Judex Militaris of Krygsraden is gegeeven het vermogen , om in de Goederen van een Militair een Curator aen te ftellen , En zoo Ja, dat die Curator zyn adminiftratie zoude kunnen extendeeren over alle de Goederen , van zoo een Infolventé, onder diverfe Tarritoiren van Een en den zelfde Souverain geleegen;

Nergens, want dan had zoo een Krygsraeds Curateele meer Extenfie en ver. mogen, als ten opzigte der Roedels van Politique Infolvent geworden zynde , aen de Curator in dezelve Goederen is toegekent;

En uit dat meer Vermogen foude dan felfs proflueeren veele befwartn , voor al van Gerealifeerde , mitsgaders Gehypothequeerde Crediteuren, of op diverfe plaatfe in een en defelfde Provintie, of afzonderlyk in. de Refpe&ivc Provintien, en geveftigt op Goederen aldaer gelegen, als men in agting neemt, dat een Krygsraat geen regt doet uit de mam van de Staten der RefpttTive Provintien, w«rr in/y in Bejetting leggen,

.Maer

Sluiten